Louh sodný perličky, hydroxid sodný, NaOH - 25 kg (pro firmy - IČO)   (KC-00040)

Granulát louhu sodného, NaOH (kaustická soda, hydroxid sodný) 25 kg - perličky je jednou ze základních chemických surovin.

Použití louhu sodného nacházíme téměř ve všech průmyslových odvětvích jako například: chemickém, textilním, papírenském, gumárenském a farmaceutickém. Je používán také v procesech neutralizace odpadních vod. Má mycí, dezinfekční, odmašťovací, čistící, korozivní a vysoce hygroskopické vlastnosti. Nebezpečná látka, dodržujte bezpečnostní opatření.


Nabídka výhradně pro firmy (nutná registrace s platným IČO)!
Predajná cena bez DPH / ks
983,50 CZK
Predajná cena s DPH / ks
1 190,00 CZK
Hydroxid sodný ve formě granulí je chemická surovina, která má mycí, dezinfekční, odmašťovací, žíravé a vysoce hygroskopické vlastnosti. Surovina ve formě granulí se používá při výrobě mýdla, vodního skla, výroby celulózy, barviv a detergentů. Používá se při čištění vody a sanitárních zařízení, při čištění a dezinfekci motoru. Používá se v textilním průmyslu a pro regeneraci gumy. Ve farmaceutickém průmyslu se mimo jiné používá k výrobě kyseliny salicylové a polopyrinu.

Materiál je dobře rozpustný ve vodě, tvoří vysoce korozivní louh sodný.
obsah NaOH min. 99,5%
forma: bílé granule
chemický vzorec: NaOH
CAS číslo: 1310-73-2
ES číslo: 215-185-5
Jedná se o nebezpečnou látku, a proto by měla být přijata preventivní opatření
Nabídka pouze pro firmy
Jednotkové balení, 25kg pytel, je navíc zabaleno v kartonové krabici a chráněno fólií.
Bezpečnostní opatření
ADR Produkt

Skupina balení: II
UN 1823

Standardní věty o nebezpečnosti:
H290 Může být korozivní pro kovy.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Dostupnosť:
Na sklade
Č. tovaru:
KC-00040
Predajca:
INFOLINKA
INFOLINKA
Mail
info@distripark.cz
Telefón
558769166