Síran měďnatý, modrá skalice, pentahydrát, technický 300 kg   (KOS-00017)

Anorganická sůl kyseliny sírové a mědi, také nazývaná pentahydrát síranu měďnatého (II) - CuSO4x5H2O - nazývaná modrým vitriolem nebo jako skalice modrá. Krystalická vysoce hygroskopická látka s charakteristickou modrou barvou a jemnými krystaly. Velikosti krystalů připomíná krystaly cukru. Síran měďnatý je vysoce toxický pro vodní organismy. Pokud se dostane do životního prostředí tak není biologicky odbouratelný a přirozeně se neodstraní. Hromadí se v povrchových a podzemních vodách, což může způsobit kontaminaci vod.

Síran měďnatý pentahydrát je dostupný v baleních:

 • 25 kg pytel
 • 300 kg polopaleta
 • 1000 kg paleta
 • Predajná cena bez DPH / ks
  29 900,00 CZK
  Predajná cena s DPH / ks
  36 179,00 CZK
  Použití:
  Síran měďnatý se používá při prevenci nemoci kopyt u skotu. Síran měďnatý je nepostradatelnou složkou při chemickém procesu nanášení mědi.

  Bezvodý síran měďnatý je silně hygroskopická bílá látka. Teprve po hydrataci získává charakteristickou modrou barvu. Ze stavu pentahydrátu se přemění na anhydrid nejprve zahříváním na teploty na 102°C, při které se prochází silným endotermickým přechodem na trihydrát. Poté se následně se dodá více tepla a látka se zahřívá na 197°C ze kterého vzejde bezvodý síran měďnatý (II).

  Díky své vysoké toxicitě a fungicidním vlastnostem je síran měďnatý běžně používán ve formě vodného roztoku při procesu ošetřování dřeva. Používá se v procesu elektrolytického pokovování mědi v tzv. kyselých lázních a pro elektrolytickou výrobu měděných anod. Síran měďnatý se používá také ve veterinární medicíně. Zvláště se používá k potlačení mykózy a hniloby kopyt u koní a jiných kopytníků. Vzhledem k vysoké toxicitě síranu měďnatého pro vodní organismy je nutné dbát o bezpečnost při přepravě a použití by nemělo vést k nekontrolovanému uvolnění do přírody. Síran měďnatý není biologicky odbouratelný.

  Výrazy označující druh ohrožení:
  H350- může vyvolat rakovinu
  H360D- může poškodit plod v těle matky
  H302- zdraví škodlivy při požití
  H318- způsobuje vážné poškození očí
  H317- může vyvolat alergickou kožní reakci
  H373- může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
  H410- vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

  Výrazy uvádějící bezpečnostní opatření:
  P201 - před použitím si obstarejte speciální instrukce.
  P308+313 - při expozici nebo podezření na ni:Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  P501- obal musí být zneškodněný jako nebezpečný odpad
  P273- zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  P260- nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
  Dostupnosť:
  Nie je na sklade
  Č. tovaru:
  KOS-00017
  Č. tovaru Názov tovaru Dostupnosť Cena/MJ
  KOS-00018
  Anorganická sůl kyseliny sírové a mědi, také nazývaná pentahydrát síranu měďnatého (II) - CuSO4x5H2O - nazývaná modrým vitriolem nebo jako skalice modrá. Krystalická vysoce hygroskopická látka s charakteristickou modrou barvou a jemnými krystaly. Velikosti krystalů připomíná krystaly cukru. Síran měďnatý je vysoce toxický pro vodní organismy. Pokud se dostane do životního prostředí tak není biologicky odbouratelný a přirozeně se neodstraní. Hromadí se v povrchových a podzemních vodách, což může způsobit kontaminaci vod. Síran měďnatý pentahydrát je dostupný v baleních: 25 kg pytel 300 kg polopaleta 1000 kg paleta
  Na sklade 115 800,00 CZK s DPH/ks
  Predajca:
  INFOLINKA
  INFOLINKA
  Mail
  info@distripark.cz
  Telefón
  558769166