GUAa Profi GUASAN SPRAY bezchlórový dezinf. spray 0,5l   (CGU-0041)GUASAN SPRAY je tekutý dezinfekční prostředek určený na okamžitou a rychlou dezinfekci všech omyvatelných povrchů. Vhodné využití ve zdravotnických zařízeních, v potravinářství a veřejném stravování, v prostředcích hromadné dopravy, veřejných prostorách a jejich zařízeních.

Je vhodný pro všechny povrchy a předměty. Je charakteristický dlouhotrvajícím antibakteriálním, antivirovým a protiplísňovým účinkem. Přípravek je určen pro profesionální použití.
Predajná cena bez DPH / ks
111,60 CZK
Predajná cena s DPH / ks
135,00 CZK

Použití:

Nastříkejte na čištěnou plochu a nechte působit. Ošetřením vznikne na povrchu polymerová vrstva, která zabezpečí dlouhodobou ochranu před mikroorganismy. Povrch bezprostředně po ošetření neomývejte. Neředí se.

Účinky:

E: Eliminuje široké spektrum mikroorganismů, má baktericidní (G+ a G- bakterie), virucidní (včetně Poliovirus, Adenovirus, virus BVDV, Vakcinie Virus), tuberkulocidní, mykobaktericidní (M. terrae, M. avium) a fungicidní účinky.

Nepoškozuje žádné materiály, je nekorozivní. Ošetřené povrchy nemění barvu, vlastnosti, ani nejsou nijak narušeny. Neobsahuje alkohol, aldehydy, fenoly, estery, žádné těkavé ani leptavé látky. Je nehořlavý.
Datum expirace: 36 měsíců od data výroby.

Bezpečnost a první pomoc:

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad. EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci.

Obsahuje: méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky, parfémy; desinfekční prostředky

Účinná látka: Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid 0,05 g/100 g

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
Dostupnosť:
Na sklade
Č. tovaru:
CGU-0041
Predajca:
INFOLINKA
INFOLINKA
Mail
info@distripark.cz
Telefón
558769166