Antifer - odpuzovač krtků 200 ml   (AN-00001)

Odpuzovač krtků chrání váš pozemek proti krtincům a nájezdů krtků. Ovšem nemusíte se bát, krtkům se vůbec tímto neublíží a produkt je netoxický a ekologický!
Tento přípravek krtkům pouze silně zapáchá, postupně se uvolňuje do chodeb, krtky vytlačuje, a tímto způsobem se je daří vyhnat ze zahrady.
Predajná cena bez DPH / ks
239,70 CZK
Predajná cena s DPH / ks
290,00 CZK
Postup:
Přípravek nastříkejte na jakýkoli nasákavý materiál, například na látku nebo buničinu a vložte do krtince. Poté krtinec zahrňte. Přípravek prostupuje chodbami a krtkům zapáchá.Přípravek je účinný po dobu 4 týdnů v závislosti na počasí. Poté je nutné aplikovat přípravek na nosič pachu znovu.

Účinné látky: 2% roztok nízkých mastných kyselin
Druh obalu: Rozprašovač
Obsah: 200 ml


Během aplikace přípravku používejte ochranný oděv a ochranné rukavice. Při potřísnění kůže či zasážení očí důkladně opláchněte vodou. Při požití vyhledejte lékaře!
Přípravek nesmí být použit jinak, než je uvedeno v návodu. Uchovávejte odděleně od potravin, nápoju a krmiv.

Bezpečnostní opatření
Výrazy označující druh ohrožení:
H319 Působí dráždivě na oči.

Výrazy uvádějící bezpečnostní opatření:
P264 Po použití si důkladně umyjte ruce.
P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ochranu očíúochranu obličeje.
P305 + P351+ P338 V PŘÍPADĚ ZASAŽENÍ OČÍ: Opatrně proplachujte vodou po dobu několika minut. Sundejte kontaktní čočky, pokud je máte a dají se snadno odstranit. Dále oplachujte.
P337 + P313 V případě přetrvávání podráždění očí: Konzultujte/svěřte se do péče lékaře.
Dostupnosť:
Na sklade
Č. tovaru:
AN-00001