Kyselina solná min. 33%, kanystr 25 kg   (KC-00011)

Kyselina solná syntetická (též kyselina chlorovodíková) je neorganická chemická sloučenina, tvořená vodním roztokem plynného chlorovodíku.

Má silně žíravé účinky, ostrý, dráždivý zápach a má bezbarvou až světle žlutou barvu.
Výrobek je dodáván na trh v podobě kapaliny v koncentraci 31 % až 37 %. Vyznačuje se vysokou kvalitou.
Kyselina solná je nebezpečná látka, dodržujte bezpečnostní opatření. Nabídka je určena výhradně pro firmy.


Zboží na objednávku. Pro zjištění celkové ceny nás kontaktujte. Zboží můžeme doručit i v cisterně či IBC kontejneru.
Predajná cena bez DPH / ks
m
Predajná cena s DPH / ks
m
Kyselina solná je vodní roztok chlorovodíku, plynu s ostrým, dusivým zápachem, výborně rozpustného ve vodě. Silně koncentrovaná, při kontaktu s kyslíkem vytváří husté, bílé, kouřící výpary. Maximální koncentrace kyseliny jaké lze dosáhnout je 37 %. Koncentrovaná kyselina je silný jed, vyvolávající okamžité podráždění sliznice. Má žíravé vlastnosti, dokonale ničí cukry, látky nebo dřevo, způsobuje popáleniny.
Syntetická kyselina solná je používána v textilním, chemickém, farmaceutickém průmyslu při výrobě plastických hmot a barviv a také v cukrářském průmyslu. V metalurgickém průmyslu je používána na čištění povrchu kovů a pro extrakci rudy. Kyselina solná je charakteristická také bakteriologickým účinkem.

Kyselina solná se používá:

 • v potravinářském průmyslu
 • ve farmaceutickém průmyslu
 • na čištění vody (regulace pH)
 • na čištění komunálních odpadních vod
 • pro průmyslové čištění a mytí
 • v energetice pro regeneraci iontových výměníků
 • v chemické průmyslové výrobě, např. agrochemikálie nebo prostředky na ochranu rostlin a hnojiva
 • při výrobě výrobků hospodářské chemie
 • pro extrakci rudy v těžebním průmyslu
 • při výrobě biopaliv, olejů a mazadel
 • při galvanizaci a zinkování
 • při vydělávání kůží
 • v textilním průmyslu
 • ve stavebním průmyslu jako příměs do betonu a malty, na izolaci vodičů a kabelů, do lepidel a stavebních pojiv

Bezpečnostní opatření
ADR Produkt

Skupina balení: II
UN 1789

Výrazy označující druh ohrožení:
H290 Může způsobovat korozi kovů.
H314 Způsobuje vážná popálení kůže a poškození očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Výrazy uvádějící bezpečnostní opatření:
P234 Uchovávejte výhradně v originálním obalu.
P260 Nevdechujte prach/kouř/plyn/mlhu/páry/rozprášenou tekutinu.
P304 + P340 V PŘÍPADĚ ZASAŽENÍ DÝCHACÍCH CEST: Vyneste nebo vyveďte zasaženého na čerstvý vzduch a zajistěte podmínky pro odpočinek v poloze umožňující volné dýchání.
P303 + P361 + P353 V PŘÍPADĚ ZASAŽENÍ KŮŽE (nebo vlasů): Okamžitě odstraňte/svlékněte znečištěný oděv. Opláchněte kůži proudem vody/sprchou.
P305 + P351+ P338 V PŘÍPADĚ ZASAŽENÍ OČÍ: Opatrně proplachujte vodou po dobu několika minut. Sundejte kontaktní čočky, pokud je máte a dají se snadno odstranit. Pokračujte v oplachování.
P309 + P311 V případě vystavení nebo nevolnosti: Volejte CENTRUM OTRAV nebo lékaře.
P501 Obsah nádoby i nádobu samotnou likvidujte podle místních, regionálních, národních a mezinárodních předpisů.

Kyselinu solnou může zakoupit výhradně firma po zaslání příslušné dokumentace:

 • výpisu z obchodního nebo živnostenského rejstříku
 • prohlášení konečného spotřebitele o způsobu použití
Dostupnosť:
Nie je na sklade
Č. tovaru:
KC-00011
Predajca:
INFOLINKA
INFOLINKA
Mail
info@distripark.cz
Telefón
558769166