Dynasil Beton 5 l impregnace na beton a dlažbu   (CO-0006)

DYNASIL® BETON 5L je moderní hydrofobní impregnace na bázi chemicky aktivních látek, určená k impregnaci betonu a prefabrikovaných stavebních prvků, výrobků na bázi cementu vystavených nepříznivým atmosférickým podmínkám. Díky schopnosti vytvářet silné chemické vazby, se impregnace dostane do struktury materiálu a dodá mu hydrofobní vlastnosti a zpevní povrch. Radikální snížení savosti prodlužuje životnost betonu brzdí procesy zvětrávání a chrání před pronikáním škodlivých látek rozpuštěných ve vodě, sloučeninami, nečistotami a korozí materiálu.
Dostupné balení:

 • 1l láhev
 • 5l kanystr
 • Predajná cena bez DPH / ks
  1 396,70 CZK
  Predajná cena s DPH / ks
  1 690,00 CZK
  APLIKACE DYNASIL® BETON lze použít k hydroizolaci svislých a vodorovných fasád, teras, plotů, střech, architektonického betonového obkladu, betonové dlažby atd.
  PŘÍPRAVA POVRCHU
  Impregnovaný povrch by měl být rovnoměrně savý, porézní, bez nečistot a důkladně odmaštěný. Skvrny od motorového oleje a tuky lze důkladně odstranit pomocí přípravku DYNASIL® OIL ABSORBER. Odstraňte dříve aplikované nátěry a impregnace. Čerstvý beton by měl být impregnován nejdříve po 14-21 dnech, cementové spáry a spárovací hmoty po úplném zaschnutí. Povrchy, které nejsou určeny pro impregnaci, by měly být chráněny proti stříkající vodě. Pokud dojde k jejich potřísnění, lze impregnaci okamžitě odstranit teplou vodou a saponátem případně v krátké době pomocí jakéhokoli rozpouštědla.
  APLIKACE IMPREGNACE
  Povrch připravený pro impregnaci může být mírně vlhký, měl by však opticky vypadat suchý. Impregnaci lze provádět pomocí štětce, válečku nebo stříkáním. Aby nedocházelo k nepřesnostem a nerovnoměrnému rozprostření impregnace doporučujeme impregnaci aplikovat nejméně dvakrát. Druhá vrstva může být aplikována okamžitě po nanesení první, když je povrch ještě mokrý nebo i po zaschnutí na suchém povrchu. V obou případech je impregnace stejně účinná. Nepoužívejte impregnaci na slunném a zahřátém povrchu. Napuštěný povrch chraňte po dobu nejméně 24 hodin před vodou. Doba schnutí závisí na teplotě.
  IMPREGNACE V UZAVŘENÝCH PROSTORECH
  Po zaschnutí je DYNASIL® BETON zcela bezpečný, bez těkavých látek, lze jej použít k impregnaci ve všech místnostech komerčního i obytného charakteru. Z bezpečnostních důvodů vyplývajících z hořlavého obsahu rozpouštědla a nutné odvětrání místností po impregnaci doporučujeme pro práci uvnitř budov použití impregnace bez rozpouštědel, která je k dispozici v produktové řadě DYNASIL®.
  Impregnaci v uzavřených prostorách by měly provádět osoby s odpovídající znalosti o bezpečnosti a pracovních postupech s hořlavými produkty. Místnosti by měly být na místě během práce a po ní větrané, dokud zápach zcela nezmizí. Musí být zajištěna odpovídající cirkulace vzduchu, otevřete okna a dveře, zapněte větrání. Je zakázáno zdržovat se bez vhodných respirátorů v místnostech, kde je patrný zápach rozpouštědla. Pokud nemůžete zajistit bezpečné pracovní podmínky a přiměřeně účinné větrání a větrání místností nesmí být použita impregnace DYNASIL® BETON ve vnitřních prostorách. Přečtěte si prosím bezpečnostní list a pokyny obsažené v technickém listu. V případě pochybností před nanesením impregnace kontaktujte prodejce.
  ÚČINNOST
  Materiály s vysokou nasákavostí (dlažební kameny, betonové ploty atd.) Cca 4-6 m2 od 1L
  Materiály s nižší nasákavostí (např. Dlaždice, teraco, podlahové dlaždice) cca 6-10 m2 s 1L
  SKLADOVÁNÍ
  Skladujte v dobře uzavřených původních nádobách v suchu a chladné místnosti při teplotách mezi: 5 ° C - 30 ° C. Doba použitelnosti 36 měsíců. Datum výroby je uvedeno na. Před impregnací by měl být proveden malý pokus na nenápadném místě pro vyhodnocení účinku. Před provedením hodnocení nechejte úplně vyschnout.
  Bezpečnostní pokyny
  H226 - Hořlavá kapalina a páry H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji vznícení. Nekuřte. P280 - Noste ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. P301 + P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře P331 - NEVYVOLÁVEJTE zvracení P403 + P233 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený P501 - obsah / obal zlikvidujte v souladu s národními předpisy EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání pokožky. Obsahuje: C9-11 uhlovodíky, n-alkany, isoalkany, cyklické, <2% aromátů (EC: 919-857-5)
  Dostupnosť:
  Na sklade
  Č. tovaru:
  CO-0006
  Predajca:
  INFOLINKA
  INFOLINKA
  Mail
  info@distripark.cz
  Telefón
  558769166