DRAGON Nitroředidlo C-6000 500 ml   (DSN00C500_ME_CZ-SK)

Výrobek je určen k ředění nitrocelulózových barev, laků, lepidel, tmelů atd. Lze jej také použít k čištění nástrojů a prvků znečištěných nitrocelulózovými produkty.
Predajná cena bez DPH / ks
54,60 CZK
Predajná cena s DPH / ks
66,00 CZK
Ředění: řiďte se pokyny výrobce ředěného produktu. Čištění špinavých prvků: očištěné předměty ponořte do ředidla nebo otřete čistým hadříkem nebo čistým kartáčem namočeným v ředidle. Opakujte operaci, dokud nedosáhnete požadovaných výsledků. Před použitím otestujte s malým množstvím produktu.

Obsahuje: aceton, ethylacetát, xylen (směs izomerů)
H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H304 - Při životě a vniknutí do dýchacích cest může vést smrt.
H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podáždění očí.
H336 - Může působit ospalost nebo závratě.
H373 - Může dojít k poškození orgánů při prodloužené nebo pakované expozici.
P102 - Uchovávejte se i přes dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a dalšími zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P260 - Nevdechujte mlhu / páry / aerosoly.
P280 - Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
P301 + P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.
P501 - Odstraňte obsah / obal podle státních předpisů.

Během prací a po jejich dokončení by měla být místnost intenzivně větrána, dokud nezmizí charakteristický zápach. Chraňte před přímým slunečním zářením. Produkt není určen ke spotřebě a není terapeutickým činidlem. Nesprávné použití a způsob použití mohou být nebezpečné pro život a zdraví. Výrobek není určen k použití na povrchy, které přicházejí do přímého styku s potravinami. Před použitím si přečtěte štítek a bezpečnostní list. Přepravujte a skladujte v těsně uzavřeném originálním obalu při teplotě od 0 ° C do +25 ° C.
Dostupnosť:
Na sklade
Č. tovaru:
DSN00C500_ME_CZ-SK