TopMeister Injection Touch - 1l vysoušeč zdiva   (TMN-0033)

Přípravek je určený na vysoušení stěn, zdiva, podlah a pro ochranu před kapilárním nasáváním vlhkosti. Navíc obsahuje látky, které snižují riziko opětovného výskytu hub a plísní.

Mlha, srážky a podzemní voda jsou častými příčinami, díky nimž je vhodný prostředek pro odvodnění stěn nezbytný. Pomáhá eliminovat nevzhledné a strukturálně nebezpečné skvrny, aniž by bylo nutné zasahovat do stavební konstrukce.

Prostředek na vysoušení stěn nevyžaduje vrtání otvorů do stěn a umožňuje znovu vytvořit správnou izolaci, čímž se problém s vlhkostí vyřeší po dlouhou dobu.
Prodejní cena bez DPH / ks
495,90 Kč
Prodejní cena s DPH / ks
600,00 Kč
Přípravek TopMeister Injection Touch je určený na vysoušení stěn, zdiva, podlah a pro ochranu před kapilárním nasáváním vlhkosti. Produkt je tekutý, nízkoviskózní a bezbarvý přípravek na bázi silanů. Je určen k hloubkové impregnaci a hydrofobizaci minerálních povrchů a prvků konstrukce. Účinně chrání strukturu materiálu proti vodě a promočení. Chrání před tvorbou skvrn, chrání před vápencovými výkvěty a slanou vodou, zvyšuje mrazuvzdornost ošetřeného povrchu.

Použití produktu: Přípravek pro injektážní účely použijete nastříkáním produktu na zavlhlý povrch (stěny, zdi, beton, cihly, kámen).

Vydatnost: 0,25-0,30 l/m2. Spotřeba závisí na aplikační technice a nasákavosti ošetřovaného povrchu.

Návod k použití: U tohoto produktu nemusíte vrtat vstřikovací otvory. Stačí jej aplikovat válečkem, štětcem nebo postřikem. Očistěte povrch od prachu a nadměrného znečištění. Aplikujte přípravek na povrch. Počkejte až uschne.

Před aplikací doporučujeme vyzkoušet její působení na malé ploše povrchu.

Bezpečnost a skladování: Dbejte základních pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví. Výrobek uschovejte pevně uzavřený. Chraňte před dětmi a zvířaty. Zabraňte kontaktu přípravku s pokožkou. Chraňte oči. Před použitím doporučujeme přečíst si technický list přípravku. Skladujte v teplotách 5-30 ° C.


Bezpečnostní opatření:
H225 - Vysoce hořlavá kapalina a výpary.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.


Pokyny pro bezpečné zacházení: Prevence
P210 - Chraňte před teplem / jiskrami / otevřeným plamenem / horkými povrchy. Nekuřte.
P280 - Noste ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.


Pokyny pro bezpečné zacházení: Reakce
P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte pokožku vodou / sprchou.
P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽEN Í OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny. Pokračujte vevyplachování.
P337 + P313 - Pokud podráždění očí přetrvává: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. Pokud se necítíte dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Pokyny pro bezpečné zacházení: Skladování
P403 + P235 - Skladujte na dobře větraném místě


Složení produktu: isopropylalkohol >70%, oxid křemičitý <30% .
Dostupnost:
Skladem
Č.zboží:
TMN-0033