Síran železnatý heptahydrát, antimech, zelená skalice 25 kg   (SZP-0003)

Síran železnatý, zelená skalice heptahydrát, antimech 25 kg, mokrý - je hnojivo, které odstraňuje mech v trávě. Produkt se používá v zahradnictví, je zdrojem železa a síry pro půdu, která má nevhodné pH. Je ideální řešení pro rostliny s nedostatkem železa, jako jsou například Rhododendrony. Pravidelně používaný síran železnatý zabraňuje onemocněním rostlin. Doporučeno pro firmy zabývající se profesionálním čištěním a údržbou městské zeleně, parků, trávníků, zahrad, alejí.

Surovina je k dostání v baleních:


Vlivem přirozeného působení okolí může produkt tvořit větší tvrdší hrudky (až 5 cm). Toto není závada produktu.
Prodejní cena bez DPH / ks
638,00 Kč
Prodejní cena s DPH / ks
772,00 Kč
Síran železnatý ve formě krystalků je hnojivo používané na trávníky za účelem odstraňování mechu. Používá se hlavně v zahrádkářství k regulaci pH. Snižuje pH a současně chrání rostliny před nemocemi. Viditelné účinky síranu jsou již patrné po 1 hodině od aplikace, což potvrzuje zčernaní mechu, které je výsledkem vysoušení mechu. Může být také použit ve formě roztoku. Působí již při teplotě 0 °C.

Síran železnatý jako posyp lze použít v množství 2 až 4 kg na 100 m2, jako sprej 200-400 g na 5-8 litrů vody, pro zalévání 50-200 g na 10 litrů vody na plochu kolem 10 m2. Pro 3% roztok 30g/1 litr vody.Produkt se používá od dubna do června. Nedoporučuje se používání na pevný betonový povrch vzhledem k riziku tvorby hnědého povlaku, který je obtížně odstranitelný.

Na našem
BLOGU si můžete přečíst článek na použití síranu železnatého na mech v trávníku.

Dále se používá na:

  • strupovitost a kadeřavost ovocných stromů (30-80 g/l)
  • hnojení postřikem roztoku na listí (2-4 g/l)
  • úprava a čištění odpadních vod a ostatní průmyslové účely

Chemický název: heptahydrát síranu železnatého FeSO4·7H2O

Číslo CAS: 7782-63-0
Forma: krystalická pevná látka
pH 5% rd. 3-4
Hustota: 1,89 g / cm3
Hygroskopická surovina by měla být chráněna před vlhkostí
Jednotkové balení 25 kg
Způsob použití: posyp nebo v roztoku

Standardní věty o nebezpečnosti
H302 zdraví škodlivý při požití
H315 dráždí kůži
H319 způsobuje vážné podráždění očí

Pokyny pro bezpečné zacházení
P264 po manipulaci důkladně omyjte
P270 při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte
P280 používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle, obličejový štít
P302+P352 při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody
P305+P351+P338 při zasažení očí: několik minut opatrně oplachujte vodou, vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno; pokračujte ve vyplachování
P312 necítíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko, lékaře
Dostupnost:
Skladem
Č.zboží:
SZP-0003
Č.zboží Název zboží Dostupnost Cena/MJ
KOS-00013
Granulovaná síra 25 kg. Frakce síry je v průměru 4,5 mm. Síra jako chemická sloučenina má velmi důležitou funkci v životě rostlin a jejich správném vývoji a ochraně. Používá se k okyselení půdy. Jejím úkolem je pomáhat vstřebat dusík z půdy. Používá se mimo jiné i při pěstování jabloní, které ochrání před jabloňovým padlím. Granulovaná síra je dostupná v baleních: 5 kg 25 kg 300 kg 1000 kg
Skladem 596,00 Kč s DPH/ks
SZ-0003-K
Síran železnatý, zelená skalice heptahydrát, antimech 5 kg, mokrý - je hnojivo, které odstraňuje mech v trávě. Produkt se používá v zahradnictví, je zdrojem železa a síry pro půdu, která má nevhodné pH. Je ideální řešení pro rostliny s nedostatkem železa, jako jsou například Rhododendrony. Pravidelně používaný síran železnatý zabraňuje onemocněním rostlin. Doporučeno pro firmy zabývající se profesionálním čištěním a údržbou městské zeleně, parků, trávníků, zahrad, alejí. Surovina je k dostání v baleních: 5 kg 25 kg pytel 300 kg polopaleta 1000 kg paleta Vlivem přirozeného působení okolí může produkt tvořit větší tvrdší hrudky (až 5 cm). Toto není závada produktu.
Skladem 210,00 Kč s DPH/ks
MNP-0001
Močovina granulovaná, hnojivo 46% s inhibitorem ureázy (NBPT/NPPT) - základní dusíkaté hnojivo se širokou škálou použití, které se prakticky používá u všech plodin, a to jak před zasetím, tak i v průběhu vegetace. Je vhodné pro použití do půdy. Je charakteristické vysokou bioreaktivitou dusíku; nízkým obsah dusičnanů a dlouhou dobou dostupnosti v půdě pro rostliny. Močovina s přídavkem inhibitoru ureázy zvyšuje využití dusíku z hnojiva. Hnojivo je stabilním zdrojem dusíku pro rostliny a nevyžaduje smíchání s půdou. Inhibitor přítomný v hnojivu dočasně blokuje ureázu, což je přirozeně se vyskytující enzym, který štěpí močovinu. Díky tomu hnojivo déle vydrží a ztráty dusíku spojené s těkáním čpavku jsou mnohem menší. Déšť umožňuje, aby se močovina dostala do půdy, kde se rozloží na amonné kationty absorbované rostlinami. Jedná se o dusíkaté hnojivo ve formě modrých granulí, bez mechanických nečistot. Sypký hygroskopický produkt, snadno rozpustný ve vodě.
Skladem 1 199,00 Kč s DPH/ks