Distripark Síran hlinitý, Vločkovač 17 % 5 kg   (AN-0010-K)

Distripark Síran hlinitý, Vločkovač 17 % 5 kg  (AN-0010-K)
Síran hlinitý, obsah Al2O3 17 % - je anorganická chemická sloučenina, sůl kyseliny sírové a hliníku. Síran hlinitý ve formě granulí je skvělým koagulantem, díky kterému ho využívají různé instituce ke zlepšení funkčnosti vodního hospodářství. Používá se také v jiných odvětvích hospodářství, v kožedělném, papírenském a chemickém průmyslu.

Síran hlinitý je dostupný v balení:

 • 5 kg kbelík
 • 25 kg pytel
 • 300 kg polopaleta
 • 1000 kg paleta
 • Predajná cena bez DPH / ks
  132,20 CZK
  Predajná cena s DPH / ks
  160,00 CZK
  Síran hlinitý je bílá pevná látka. Dobře se rozpouští ve vodě, nerozpouští se v ethanolu. Získává se jako výsledek reakce kyseliny sírové s hydroxidem hlinitým. Síran hlinitý je produktem, který je v mnoha průmyslových odvětvích široce používán.

  Použití síranu hlinitého v průmyslu:


 • k získávaní přípravku, který se používá ke koagulaci nečistot v bazénové vodě, díky čemuž je voda je snadněji filtrována.
 • k odstraňování nepříjemného zápachu z odtokových a odpadních potrubí,
 • jako vločkovací činidlo pro odstraňování koloidních suspenzí v kapalinách zlepšujících sedimentaci suspenze,
 • jako doplněk k výrobě mírných dezinfekčních a mycích prostředků,
 • jako urychlovač a hydrofobní činidlo do betonu,
 • při výrobě papírových výrobků a lepenky,
 • v chemických reakcích pro získání dalších derivátů sloučenin hliníku,
 • v kožedělném průmyslu při zpracování kůži,
 • jako látka, která snižuje koroze zařízení,
 • jako prostředek ochrany vodní nádrže před eutrofizací,
 • používá se jako jeden z pH regulátorů pH půdy.

 • Forma: pevná látka
  Barva: bílá
  Zápach: bez zápachu
  pH:> 3,5 (5 g/100 ml, 20 °C)
  Teplota tání: 110 °C
  Bod varu: bez údaje
  Teplota samovznícení: nevztahuje se
  Bod vzplanutí: nevztahuje se
  Bod výbušnosti: nevztahuje se
  Relativní hustota: 1,50-1,70 g/cm3
  Násypová hustota: 700-850 kg/m3
  Rozpustnost ve vodě: produkt se rozpouští ve vodě bez omezení.

  Bezpečnostní opatření

  Standardní věty o nebezpečnosti:

  H318 způsobuje vážné poškození očí  Pokyny pro bezbečné zacházení:

  P261 Zamezte vdechování prachu.

  P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle, obličejový štít.

  P305+P351+P338 Při zasažení očí: několik minut opatrně oplachujte vodou. vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno; pokračujte ve vyplachování.

  P310 Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko, lékaře.
  Je na sklade:
  Na sklade
  Č. tovaru:
  AN-0010-K
  Síran hlinitý 17 %, 25 kg - Síran hlinitý, obsah Al2O3 17 % - je anorganická chemická sloučenina, sůl kyseliny sírové a hliníku. Síran hlinitý ve formě granulí je skvělým koagulantem, díky kterému ho využívají různé instituce ke zlepšení funkčnosti vodního hospodářství. Používá se také v jiných odvětvích hospodářství, v kožedělném, papírenském a chemickém průmyslu.

Síran hlinitý je dostupný v balení:
25 kg pytel
300 kg polopaleta
1000 kg paleta
  AN-0010
  Síran hlinitý, obsah Al2O3 17 % - je anorganická chemická sloučenina, sůl kyseliny sírové a hliníku. Síran hlinitý ve formě granulí je skvělým koagulantem, díky kterému ho využívají různé instituce ke zlepšení funkčnosti vodního hospodářství. Používá se také v jiných odvětvích hospodářství, v kožedělném, papírenském a chemickém průmyslu. Síran hlinitý je dostupný v balení: 25 kg pytel 300 kg polopaleta 1000 kg paleta
  Na sklade 390,00 CZK s DPH/ks
  Predajca:
  INFOLINKA
  INFOLINKA
  Mail
  info@distripark.cz
  Telefón
  558769166