Aqua Blue pH minus tekutý prostředek ke snížení pH bazénové vody 20 l   (AB-0034)

Aqua Blue pH minus tekutý prostředek ke snížení pH bazénové vody 20 l  (AB-0034)
Aqua Blue pH mínus je tekutý přípravek určený ke snižování hodnoty pH v bazénové vodě pomocí automatického dávkovacího zařízení. pH minus kapalný usnadňuje aplikaci přípravku a urychluje úpravu pH. Přípravek je na bázi kyseliny sírové.
Prodejní cena bez DPH / ks
644,60 Kč
Prodejní cena s DPH / ks
780,00 Kč
Aqua Blue pH mínus je tekutý přípravek určený ke snižování hodnoty pH v bazénové vodě pomocí automatického dávkovacího zařízení. pH minus kapalný usnadňuje aplikaci přípravku a urychluje úpravu pH. Přípravek je na bázi kyseliny sírové.

Co je pH?
Kyselost či zásaditost vodných roztoků vyjadřujeme hodnotou pH. Pro praxi chemického ošetřování bazénové vody stačí vědět, že pH
se pohybuje v rozsahu 1-14. Hodnota pH 7 má při standardních podmínkách roztok přesně neutrální. Hodnoty nižší než 7 charakterizují zvyšující se kyselost a hodnoty vyšší než 7 naopak zásaditost.
Vodu v bazénu je potřeba pravidelně kontrolovat a podle potřeby zvolit dávku bazénové chemie. Ke kontrole stavu vody slouží testery na chlor a pH. Ideální hodnota pH pro bazény je 6,8 - 7,2. pH vyšší než 7,2 vede k tvorbě různých minerálních zákalů a tvorbě kamene
a jiných sraženin. pH nižší než 6,8 způsobuje korozi kovových povrchů. Hodnota pH ovlivňuje taky rozpustnost a účinek použitých bazénových dezinfekčních přípravků.

Aqua Blue pH mínus je určený

 • Snížení pH

 • Dávkování Aqua Blue pH mínus
 • dávkování: 15g na m3 sníží hodnotu pH o cca 0,2 - 0,3

 • Způsob aplikace Aqua Blue pH mínus
 • Automatické dávkovací zařízení
 • Manuální dávkování

 • Nikdy nemíchejte s jinými chemikáliemi!
  Dodržujte bezpečnostní pokyny a zásady ochrany zdraví při práci.
  Produkt uchovávejte mimo dosah dětí, uchovávejte v uzavřených originálních obalech.
  Chraňte před přímým slunečním zářením při skladování a přepravě.
  Způsobuje těžké poleptání.

  Složení: kyselina sírová max. 21%, ES: 231-639-5

  Bezpečnostní opatření
  Standardní věty o nebezpečnosti H - věty

  Nebezpečí
  H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

  Pokyny pro bezpečné zacházení P - věty
  P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  P305+P351+P358 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-linasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
  P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

  Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice, ochranné brýle nebo obličejový štít.
  Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal nebo označení.
  Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.
  Je skladem:
  Skladem
  Č.zboží:
  AB-0034