Antifer pachový ohradník roztok červený, typ A 750 ml   (AN-00008)

AntiFer - pachový ohradník - červený roztok 750 ml je přípravek účinně chrání plochy před nežádoucím vstupem lesní zvěře. Svým složením, které simuluje velmi silný pach lidského potu a pachu predátorů, účinně zabraňuje volně žijící zvěři ve způsobování škod. Antifer není přípravkem na ochranu rostlin.
Prodejní cena bez DPH / ks
677,70 Kč
Prodejní cena s DPH / ks
820,00 Kč
Antifer roztok se používá pomocí savého materiálu formou vypařování.
Přípravek aplikujte např. nakapáním na látku nebo buničinu, kterou umístěte do perforovaného igelitového sáčku nebo na proužky koberce o velikosti cca 10 x 30 cm a zavěste na sloupky do výšky cca 50 cm a 30-50 m od sebe po obvodu chráněné plochy.
Přípravek je účinný po dobu 14-21 dní, v závislosti na počasí. Po uplynutí této doby je vhodné použít jinou variantu, ze tří vyráběných (Antifer červený, Antifer zelený, Antifer modrý) - každá obsahuje jiný poměr mastných kyselin (jiný pach). Tím zabráníte navyknutí zvěře na jeden typ zápachu. 3 ks výrobku Antifer dokáže ochránit na jeden měsíc pozemek o velikosti 50 - 80 ha nebo v délce 3 km v závislosti na členitosti terénu.

Antifer červený - vhodná aplikace je v období březen - červen.

Druh obalu: Rozprašovač
Obsah: 750 ml

Před použitím lahev pořádně protřepte.
Během aplikace přípravku používejte ochranný oděv a ochranné rukavice. Při potřísnění kůže či zasažení očí důkladně opláchněte vodou.
Při požití vyhledejte ihned lékaře! Přípravek nesmí být použit jinak, než je uvedeno v návodu. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv

Bezpečnostní opatření
H290 - Může být korozivní pro kovy.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P233 - Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P235 - Uchovávejte v chladu.
P270 - Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P314 - Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P301 + P330 + P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P302 + P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P304 + P341 - PŘI VDECHNUTÍ: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P403 + P235 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu
Dostupnost:
Skladem
Č.zboží:
AN-00008