Jodid draselný, čistý, 25 kg   (AN-0006)

Jodid draselný, čistý, 25 kg  (AN-0006)
Čistý jodid draselný 25 kg draselná sůl kyseliny jodovodíkové je krystalický materiál, který je dobře rozpustný ve vodě a glycerolu. Má hygroskopické vlastnostmi. Čistota této sloučeniny je hodnocena jako farmaceutická kvůli vysokému obsahu hlavní složky asi 99,8 %. Jodid draselný se používá v chemickém, potravinářském a farmaceutickém průmyslu.
Prodejní cena bez DPH / ks
25 892,60 Kč
Prodejní cena s DPH / ks
31 330,00 Kč
Jodid draselný je chemická sloučenina (chemický vzorec KI), velmi dobře rozpustná ve vodě a glycerolu, špatně v ethanolu. Jodid draselný je pevná látka s krystalickou formou, která se během procesu elektrolýzy rozděluje na jód a draslík. Jodid draselný je jedním z prvků legálně povolených jako potravinářská přídatná látka. Jodid draselný nebo jodičnan draselný se používají k obohacení stolní soli hodnotným jodem. Ministerstvo zdravotnictví určilo legislativně Vyhláškou MZ ČR limit pro obsah jódu v kuchyňské soli na 27 ± 7 mg/kg. Cílem je odstranit nedostatek jódu v české společnosti. V medicíně je životně důležitým prvkem lidského těla, udržuje hormonální rovnováhu a zajišťuje řádné fungování štítné žlázy. Nedostatek jódu v lidském těle někdy také způsobuje vrozené mentální zpomalení. Roztok jodidu draselného je znám jako Lugolův roztok vyvinutý Jeanem Lugolem v roce 1829, používaný pro léčebné účely. Čistý jodid draselný je široce používán ve farmacii a lékařství.

Použití jodidu draselného:
V chemickém průmyslu se používá k provádění organických syntéz. Stopové množství se používá v potravinářském průmyslu jako složka stolní soli (jodové).
Ve farmaceutickém průmyslu má velmi širokou aplikaci jako jedna ze složek Lugolova roztoku, jodové tinktury. Používá se jako antitusivní lék.

Číslo CAS: 7681-11-0
Forma: pevné
Barva: bezbarvá až bílá
Zápach: bez zápachu
pH: přibližně 6-9 (50 g/l H2O, 20 °C)
Bod tání: 686 °C
Bod varu: 1323 °C
Teplota samovznícení: netýká se
Bod vzplanutí: netýká se
Meze výbušnosti: netýká se
Samozápalnost: 1500 kg/m3
Rozpustnost ve vodě: 1400g /l (20 °C)
Bezpečnostní opatření
Údaje o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži.
H319 Dráždí oči.
H335 Může vyvolat podráždění dýchacích cest.

Bezpečnostní pokyny:
P232 Chraňte před vlhkostí.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P260 Nevdechujte prach / kouř / plyn / mlhu / výpary / sprej.
P264 Po použití důkladně umyjte ruce.
P270 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání výrobku.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranu očí / ochranu obličeje.
Je skladem:
expedice do 2 dnů
Č.zboží:
AN-0006
Prodejce:
INFOLINKA
INFOLINKA
Mail
info@distripark.cz
Telefon
558769166