Hydroxid draselný - vločky, 1000 kg   (PCCEL-00003)

Hydroxid draselný - vločky, 1000 kg  (PCCEL-00003)
Hydroxid draselný vločky, anorganická chemická sloučenina KOH ze skupiny hydroxidů. Je jednou z nejsilnějších zásad na světě (pH 14). Prodává se ve formě bílé pevné látky, která se rozpouští pod vlivem vlhkosti. Výrobek se silnými hygroskopickými vlastnostmi, velmi dobře se rozpouští ve vodě. Výrobek pro profesionální použití.

Hydroxid draselný vločky je dostupný v balení:

 • 25 kg pytel
 • 300 kg polopaleta
 • 1000 kg paleta
 • Predajná cena bez DPH / ks
  33 074,40 CZK
  Predajná cena s DPH / ks
  40 020,00 CZK
  Hydroxid draselný je chemická sloučenina, vzorec KOH. Vyskytuje se ve formě bílých vloček. Je to látka, která se ve spojení s vodou rozpouští a reakce uvolněňuje velkého množství tepelné energie. Je důležité skladovat hydroxid draselný na uzavřeném a suchém místě, protože tato látka spontánně absorbuje oxid uhličitý z prostředí a převádí ho na uhličitan draselný. Používá se v mnoha odvětvích průmyslu, mezi jinými v průmyslu kosmetickém, textilním, polygrafickém, papírenském, nábytkářském a plastikářském.

  Hydroxid draselný se používá jako:

 • bělicí prostředek,
 • sušicí prostředek,
 • ve výrobě draselných mýdel,
 • v bateriích jako elektrolyt (jedna ze složek).

 • STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI:
  H290 může být korozivní pro kovy
  H302 zdraví škodlivý při požití
  H314 způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

  POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
  P260 nevdechujte prach, dým, mlhy, páry, aerosoly
  P280 používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle, obličejový štít
  P303 + P361 + P353 při styku s kůží (nebo s vlasy): veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte; opláchněte kůži vodou, osprchujte.
  P305 + P351 + P338 při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou; vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno; pokračujte ve vyplachování
  P310 okamžitě volejte Toxikologické informační středisko, lékaře
  Je na sklade:
  Nie je na sklade
  Č. tovaru:
  PCCEL-00003
  Hydroxid draselný - vločky, 25 kg - Hydroxid draselný vločky, anorganická chemická sloučenina KOH ze skupiny hydroxidů. Je jednou z nejsilnějších zásad na světě (pH 14). Prodává se ve formě bílé pevné látky, která se rozpouští pod vlivem vlhkosti. Výrobek se silnými hygroskopickými vlastnostmi, velmi dobře se rozpouští ve vodě. Výrobek pro profesionální použití.

Hydroxid draselný vločky je dostupný v balení:
25 kg pytel
300 kg polopaleta
1000 kg paleta
  PCCEL-00001
  Hydroxid draselný vločky, anorganická chemická sloučenina KOH ze skupiny hydroxidů. Je jednou z nejsilnějších zásad na světě (pH 14). Prodává se ve formě bílé pevné látky, která se rozpouští pod vlivem vlhkosti. Výrobek se silnými hygroskopickými vlastnostmi, velmi dobře se rozpouští ve vodě. Výrobek pro profesionální použití. Hydroxid draselný vločky je dostupný v balení: 25 kg pytel 300 kg polopaleta 1000 kg paleta
  Nie je na sklade 1 057,00 CZK s DPH/ks
  Hydroxid draselný - vločky, 300 kg - Hydroxid draselný vločky, anorganická chemická sloučenina KOH ze skupiny hydroxidů. Je jednou z nejsilnějších zásad na světě (pH 14). Prodává se ve formě bílé pevné látky, která se rozpouští pod vlivem vlhkosti. Výrobek se silnými hygroskopickými vlastnostmi, velmi dobře se rozpouští ve vodě. Výrobek pro profesionální použití.

Hydroxid draselný vločky je dostupný v balení:
25 kg pytel
300 kg polopaleta
1000 kg paleta
  PCCEL-00002
  Hydroxid draselný vločky, anorganická chemická sloučenina KOH ze skupiny hydroxidů. Je jednou z nejsilnějších zásad na světě (pH 14). Prodává se ve formě bílé pevné látky, která se rozpouští pod vlivem vlhkosti. Výrobek se silnými hygroskopickými vlastnostmi, velmi dobře se rozpouští ve vodě. Výrobek pro profesionální použití. Hydroxid draselný vločky je dostupný v balení: 25 kg pytel 300 kg polopaleta 1000 kg paleta
  Nie je na sklade 12 500,00 CZK s DPH/ks
  Predajca:
  INFOLINKA
  INFOLINKA
  Mail
  info@distripark.cz
  Telefón
  558769166