Hydroxid draselný - vločky, 25 kg   (PCCEL-00001)

Hydroxid draselný - vločky, 25 kg  (PCCEL-00001)
Hydroxid draselný vločky, anorganická chemická sloučenina KOH ze skupiny hydroxidů. Je jednou z nejsilnějších zásad na světě (pH 14). Prodává se ve formě bílé pevné látky, která se rozpouští pod vlivem vlhkosti. Výrobek se silnými hygroskopickými vlastnostmi, velmi dobře se rozpouští ve vodě. Výrobek pro profesionální použití.

Hydroxid draselný vločky je dostupný v balení:

 • 25 kg pytel
 • 300 kg polopaleta
 • 1000 kg paleta
 • Prodejní cena bez DPH / ks
  873,50 Kč
  Prodejní cena s DPH / ks
  1 057,00 Kč
  Hydroxid draselný je chemická sloučenina, vzorec KOH. Vyskytuje se ve formě bílých vloček. Je to látka, která se ve spojení s vodou rozpouští a reakce uvolněňuje velkého množství tepelné energie. Je důležité skladovat hydroxid draselný na uzavřeném a suchém místě, protože tato látka spontánně absorbuje oxid uhličitý z prostředí a převádí ho na uhličitan draselný. Používá se v mnoha odvětvích průmyslu, mezi jinými v průmyslu kosmetickém, textilním, polygrafickém, papírenském, nábytkářském a plastikářském.

  Hydroxid draselný se používá jako:

 • bělicí prostředek,
 • sušicí prostředek,
 • ve výrobě draselných mýdel,
 • v bateriích jako elektrolyt (jedna ze složek).

 • STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI:
  H290 může být korozivní pro
  H302 zdraví škodlivý přižití
  H314 způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

  POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
  P260 nevdechujte prach, dým, mlhy, páry, aerosoly
  P280 používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle, obličejový štít
  P303 + P361 + P353 přisůží (nebo sveškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte; opláchněte kůži vodou, osprchujte.
  P305 + P351 + P338 přižení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou; vyjměte kontaktní čočky, jsouli nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno; pokračujte veání
  P310 okamžitě volejte Toxikologické informační středisko, lékaře
  Je skladem:
  expedice do 2 dnů
  Č.zboží:
  PCCEL-00001
  Hydroxid draselný - vločky, 300 kg - Hydroxid draselný vločky, anorganická chemická sloučenina KOH ze skupiny hydroxidů. Je jednou z nejsilnějších zásad na světě (pH 14). Prodává se ve formě bílé pevné látky, která se rozpouští pod vlivem vlhkosti. Výrobek se silnými hygroskopickými vlastnostmi, velmi dobře se rozpouští ve vodě. Výrobek pro profesionální použití.

Hydroxid draselný vločky je dostupný v balení:
25 kg pytel
300 kg polopaleta
1000 kg paleta
  PCCEL-00002
  Hydroxid draselný vločky, anorganická chemická sloučenina KOH ze skupiny hydroxidů. Je jednou z nejsilnějších zásad na světě (pH 14). Prodává se ve formě bílé pevné látky, která se rozpouští pod vlivem vlhkosti. Výrobek se silnými hygroskopickými vlastnostmi, velmi dobře se rozpouští ve vodě. Výrobek pro profesionální použití. Hydroxid draselný vločky je dostupný v balení: 25 kg pytel 300 kg polopaleta 1000 kg paleta
  expedice do 2 dnů 12 500,00 Kč s DPH/ks
  Hydroxid draselný - vločky, 1000 kg - Hydroxid draselný vločky, anorganická chemická sloučenina KOH ze skupiny hydroxidů. Je jednou z nejsilnějších zásad na světě (pH 14). Prodává se ve formě bílé pevné látky, která se rozpouští pod vlivem vlhkosti. Výrobek se silnými hygroskopickými vlastnostmi, velmi dobře se rozpouští ve vodě. Výrobek pro profesionální použití.

Hydroxid draselný vločky je dostupný v balení:
25 kg pytel
300 kg polopaleta
1000 kg paleta
  PCCEL-00003
  Hydroxid draselný vločky, anorganická chemická sloučenina KOH ze skupiny hydroxidů. Je jednou z nejsilnějších zásad na světě (pH 14). Prodává se ve formě bílé pevné látky, která se rozpouští pod vlivem vlhkosti. Výrobek se silnými hygroskopickými vlastnostmi, velmi dobře se rozpouští ve vodě. Výrobek pro profesionální použití. Hydroxid draselný vločky je dostupný v balení: 25 kg pytel 300 kg polopaleta 1000 kg paleta
  expedice do 2 dnů 40 020,00 Kč s DPH/ks
  Prodejce:
  INFOLINKA
  INFOLINKA
  Mail
  info@distripark.cz
  Telefon
  558769166