GUAa HOME GUASAN CLEAN - náhradní náplň pro čistící a dezinf. 1l   (CGU-0033)

GUAa HOME GUASAN CLEAN - náhradní náplň pro čistící a dezinf. 1l  (CGU-0033)


Čisticí a dezinfekční prostředek určený pro úklid a dezinfekci sanitárních prvků. GUASAN CLEAN je přípravek na mytí koupelen, umyvadel, vodovodních baterií, obkladů, van, WC, nerezu, keramiky, kameniny, pálených cihel a ostatních sanitárních povrchů.

Výborně odstraňuje vodní kámen a odolné usazeniny. Je charakteristický silnou a dlouhotrvající baktericidní, fungicidní a protikvasinkovou účinností.
Prodejní cena bez DPH / ks
185,90 Kč
Prodejní cena s DPH / ks
225,00 Kč

Prostředek je určen k přímému použití a snadné aplikaci pomocí rozprašovače. Rychle a pohodlně odstraní špínu a nečistoty. Pomocí rozprašovače aplikujte na znečištěná místa, nechte chvíli působit a setřete nebo opláchněte. Při velmi silném znečištění nechte působit déle, nebo postup opakujte. Na čištěném povrchu zanechává lesk a svěží vůni. Napomáhá zamezit opětovnému usazování nečistot.

Účinky:
Baktericidní
(30 min.), fungicidní (30 min.), protikvasinkové (10 min.)

Vlastnosti:

Je nehořlavý, neobsahuje chlór, alkohol, aldehydy ani fenoly.

Obsah: 1 l

Datum expirace: 36 měsíců od data výroby.

Bezpečnost a první pomoc

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody P501 Odstraňte obsah a obal v souladu s předpisy EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci.

Obsahuje: méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky, parfémy; desinfekční prostředky

Účinná látka: Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid 0,175 g/100 g

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o výrobku.
Je skladem:
Skladem
Č.zboží:
CGU-0033
Prodejce:
INFOLINKA
INFOLINKA
Mail
info@distripark.cz
Telefon
558769166