Weiss Holz 5 kg přípravek k vybělení dřeva   (WH-000001)

Weiss Holz 5 kg přípravek k vybělení dřeva  (WH-000001)
 • Weiss Holz 5 kg přípravek k vybělení dřeva  (WH-000001)
 • Weiss Holz 5 kg přípravek k vybělení dřeva  (WH-000001)
 • Weiss Holz 5 kg přípravek k vybělení dřeva  (WH-000001)
 • Weiss Holz 5 kg přípravek k vybělení dřeva  (WH-000001)
Přípravek Weiss Holz 5 kg - na vybělení a odstranění skvrn ze dřeva. Skvrny jsou problémem pro lesníky a pily. Zejména v jarním a letním období, jelikož dřevu hrozí vysoká vlhkost a teplo. Proto by měla být přijata preventivní opatření.

 • Preparát k efektivnímu vybělení dřeva
 • Navrátí přírodní barvu
 • Odstraní přebarvení bez narušení struktury dřeva

 • Určeno pouze pro profesionální užití.
  Prodejní cena bez DPH / ks
  399,00 Kč
  Prodejní cena s DPH / ks
  482,80 Kč
  ZPŮSOB POUŽITÍ: preparát je připraven ihed k použití. Dřevo určené k vybělení musí být v původním-neošetřeném stavu.

  LÁZEŇ: ponořit do lázně o teplotě 5-20° C, doba trvání lázně 15 min.
  VETŘENÍ: v případě, kdy se nedá využit lázeň, může se preparát vetřít do špinavých míst kartáčkem s tvrdými štětinami nebo štětcem.
  POSTŘIK: prípravek se nanese pomocí postřiku ve vzdálenosti 15-20 cm (vždy po větru, pokud se postřik nanáší venku). Postřik je nutné zopakovat po 24 h, pokud je dřevo silně zbarvené a zašpinění nezmizí.

  SLOŽENÍ: 5-15 % bělicí činidla na bázi chloru, <5% fosfonáty.
  DOPORUČENÍ:

 • používat prostředky osobní ochrany: ochranné rukavice, ochranné brýle, ochranné oblečení
 • zamezit bezprostřednímu kontaktu s tekutinou a vdechí výparů
 • nekonzumovat potraviny ani nápoje při práci s preparátem
 • zamezit nekontrolovanému vylití tekutiny, okamžitě odstranit rozlitou tekutinu
 • chránit přístupu nepovolaým osobám
 • neskladovat v hliníkových, pozinkovaných ani cínových nádobách


 • ZACHÁZENÍ S ODPADEM: likvidovat v souladu s platnými předpisy. Vyprázdněné obaly dvakrát propláchněte vodou a dejte k recyklaci.
  USKLADNĚNÍ: skladovat při teplotě 5-20° C. Chránit před mrazem. Uchovávat v původím obalu ve svislé poloze
  v suché a vhodně větrané místNevystavovat přímému slunci, vyvarovat se extrémním teplotám. Neskladovat společně s kyselinami. Neskladovat v blízkosti potravin.

  DOBA POUŽITELNOSTI: 6 měsíců od data výroby uvedeného na obalu. Uvedené datum je zároveň i číslem výrobní šarže.

  VÝROBEK URČEN POUZE K PROFESIONÁLNÍMU VYUŽITÍ!
  Bezpečnostní opatření:
  H314 Způsobuje vážná popálení kůže a poškození očí. H400 Působí velice toxicky na vodní organismy. Při stys kyselinou se uvolňují toxické plyny. Postup: Před použitím přečíst návod. V případě potřeby kontaktování lékaře ukázat nádobu nebo štítek. Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranu očí/ ochranu obličeje. Nevdechujte prach/kouř/plyn/páry/roprášenou tekutinu. Zaňte úniku do přírody. V PŘÍPADĚ ZASAŽENÍ DÝCHACÍCH CEST: Vyneste nebo vyveďte zasaženého na čerstvý vzduch a zajistěte podmínky pro odpočinek v poloze umožňující volné dýchání. V PŘÍPADĚ SPOLKNUTÍ: Vypláchnout ústa. Nevyvolávat zvracení. V PŘÍPADĚ ZASAŽENÍ KŮŽE (nebo vlasů): Okamžitě odstraňte/ svlékněte znečištěný oděv. Opláchněte kůži proudem vody/ sprchou. V PŘÍPADĚ ZASAŽENÍ OČÍ: Opatrně proplachujte vodou po dobu několika minut. Sundejte kontaktní čočky, pokud je máte a dají se snadno odstranit. Pokračujte v oplachování. Volejte CENTRUM OTRAV nebo lékaře. Nádobu těsně uzavřenou uschovejte v dobře větrané místnosti. Obsah nádoby i nádobu samotnou likvidujte podle místních, regionálních, národních a mezinárodních předpisů.
  Je skladem:
  Skladem
  Č.zboží:
  WH-000001
  Prodejce:
  INFOLINKA
  INFOLINKA
  Mail
  info@distripark.cz
  Telefon
  558769166