DRAGON HEAVY Montage adhesive 280 ml na kov a kámen   (DKMMK280_INT1C)

Hotové pastovité lepidlo. Vytváří vodotěsný, odolný a pružný spoj s vynikající přilnavostí ke všem běžným podkladům ve výstavbě. Nezbarví lepené povrchy. Vodotěsné, odolné.

Výrobek je určen k lepení keramických dlaždic, dekorativních prvků z kovu, kamene, skla a keramiky, lišt,
stěnových panelů, plastových panelů, parapetů, prahů, polyuretanové pěny a dřeva na beton, cementové vápno, sádru, sádrokarton, sádru, dřevotřísku, dřevovláknitou desku, kompozitní a jiné porézní a neporézní podklady. Pro vnitřní i venkovní použití.
Prodejní cena bez DPH / ks
70,30 Kč
Prodejní cena s DPH / ks
85,00 Kč
Návod k použití: Lepené povrchy opatrně očistěte, zbavte prachu a odmaštěte acetonem. Vyrovnejte povrch. Odstraňte staré zbytky barvy.
2. Práce by měly být prováděny při teplotě od + 5 °C do + 25 °C.
3. Odřízněte hrot a nasaďte dávkovací trysku.
4. Naneste lepidlo v bodech nebo pruzích na podklad nebo lepený prvek. Dále aplikujte kapku na rohy a konce lepených předmětů. Při lepení obzvláště těžkých prvků naneste více lepidla.
5. Spojte lepené prvky dohromady a přitlačte je asi na 30 sekund.
6. Pokud jsou lepené prvky obzvláště těžké, měly by být fixovány, dokud nebudou zcela vytvrzeny.
7. Spoj získá plnou pevnost po přibližně 24 hodinách.
8. Po dokončení práce obal těsně uzavřete.
9. Špinavé nástroje a čerstvé skvrny očistěte univerzálním ředidlem. Zaschlé lepidlo lze odstranit pouze mechanicky.

Obsahuje: reakční směs ethylbenzen, m-xylen a p-xylen, uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické,> 5% n-hexanu, aceton. H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H315 - Dráždí pokožku.
H319 - Dráždí oči.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
H361 - Podezření na poškození plodnosti nebo nenarozeného dítěte.
H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P202 - Nepoužívejte, dokud si nepřečtete všechna bezpečnostní opatření a neporozumíte jim.
P280 - Noste ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: přemístěte postiženého na čerstvý vzduch a nechte jej dobře dýchat.
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a je-li to snadné. Pokračujte ve vyplachování.
P501 - Zlikvidujte obsah / obal v souladu s národními předpisy.

Přepravujte a skladujte v těsně uzavřeném originálním obalu při teplotě mezi 0 °C a + 30 °C. Během prací a po jejich dokončení by měla být místnost větrána, dokud nezmizí charakteristický zápach. Nelepí se na PP, PE, PTFE, polystyren a měkké a pěnové PVC. Před nanesením zkontrolujte působení lepidla na lepené prvky.
Dostupnost:
Skladem
Č.zboží:
DKMMK280_INT1C