DRAGON Enamel 25ml vyplňovač   (DEZ025_BL_INT1)

Štěteček v láhvi, univerzální, pro malé opravy, širokospektrální, vodotěsné, bílé, chemicky odolné, odolné proti změně barvy.

Použití: Určeno k opravě drobných vad a prasklin na smaltovaných površích, jako jsou vany, sprchové vaničky, pračky, ledničky atd.
Predajná cena bez DPH / ks
47,90 CZK
Predajná cena s DPH / ks
58,00 CZK
Návod k použití:
1. Před opravou očistěte povrch od rzi a uvolněného starého nátěru, odmastěte a důkladně osušte.
2. Práce by měly být prováděny při teplotách mezi + 5 °C a + 30 °C.
3. Naneste produkt v tenkých vrstvách štětcem nebo tyčinkou.
4. Je-li to nutné, naneste druhou vrstvu po zaschnutí první.
5. Špinavé nástroje a čerstvé skvrny očistěte univerzálním ředidlem. Zaschlé nečistoty mechanicky odstraňte.

Opravný smalt. Obsahuje: xylen, toluen, ethylacetát
H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H312 + H332 - Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování.
H315 - Dráždí pokožku.
H319 - Dráždí oči.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
EUH208 - Obsahuje kalafunu. Může vyvolat alergickou reakci.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nekouřit.
P302 + P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: omyjte velkým množstvím vody.
P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: přemístěte postiženého na čerstvý vzduch a nechte jej dobře dýchat.
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a je-li to snadné. Pokračujte ve vyplachování.
P501 - Zlikvidujte obsah / obal v souladu s národními předpisy.

Komentáře: Přepravujte a skladujte při teplotě od + 5 °C do + 30 °C. Dodržujte způsob použití a poznámky na blistru. Během prací a po jejich dokončení místnost intenzivně větrejte, dokud nezmizí charakteristický zápach. Není určen k použití na povrchy, které přicházejí do přímého styku s potravinami. Před použitím otestujte na nenápadném místě. Vysoká vlhkost a nízká teplota vzduchu mohou výrazně prodloužit dobu schnutí smaltu.
Dostupnosť:
Na sklade
Č. tovaru:
DEZ025_BL_INT1