DRAGON Heat resistant glue 40 ml žáruvzdorné lepidlo   (DKT040_BL_INT1)

Hotové pastovité lepidlo, vynikající přilnavost, během vytvrzování nevyzařuje škodlivé chemikálie. Odolnost spáry vůči teplotě: do 1000 °C, vyplňuje dutiny. Šedé.

Použití: Určeno k utěsnění a opravě výfukových systémů v motorových vozidlech, k opravě a utěsnění poškozených trubek z cihel, betonu, keramiky nebo kovu, které jsou určeny k odvádění výfukových plynů a kapalin.
Prodejní cena bez DPH / ks
57,90 Kč
Prodejní cena s DPH / ks
70,00 Kč
Návod k použití:
1. Lepené povrchy očistěte od prachu, mastnoty, rzi a jiných nečistot, které mohou zhoršit přilnavost.
2. Práce by měly být prováděny při teplotě od + 10 ° C do + 30 ° C (teplota vzduchu a podkladu).
3. Špachtlí naneste vrstvu lepidla o tloušťce 12 mm. Vyrovnejte povrch.
4. Počkejte přibližně 1 hodinu, než lepidlo zaschne, a naneste druhou vrstvu.
5. Lepení lze urychlit zahřátím lepidla teplým vzduchem.
6. Spoj získá plnou mechanickou pevnost přibližně po 24 hodinách.
7. Po dokončení prací obal těsně uzavřete.
8. Špinavé nástroje a čerstvé skvrny očistěte vodou.

Obsahuje: disodný metasilikát. H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 - Noste ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.
P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte pokožku vodou.
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a je-li to snadné. Pokračujte ve vyplachování.
P405 - Skladujte uzamčené.
P501 - Zlikvidujte obsah / obal v souladu s národními předpisy.

Komentáře: Přepravujte a skladujte při teplotě od + 5 °C do + 30 °C. Dodržujte způsob použití a poznámky na blistru. Během prací a po jejich dokončení místnost intenzivně větrejte, dokud nezmizí charakteristický zápach. Před nanesením zkontrolujte působení lepidla na lepené prvky. Nelepí se na PP, PE, PTFE, expandovaný polystyren (polystyren). Lepidlo není konstrukční lepidlo, není určeno k přenosu významných namáhání.
Dostupnost:
Skladem
Č.zboží:
DKT040_BL_INT1